விருதுநகர் – பிரதீப் (எ) பாபு

திட்டமிடப்பட்டுள்ள செலவுகள்

Date & Details Amount
2 days Bike rally Petrol Expense (15 Bikes, 2 days) 15*150*2 4,500
Max 4 Towns Food (30person) 30*200 6,000
Notice
Card 11,000
Apr 4-7th Nomination 25,000
Campaign @ known Villages Distance
Traval & Food (5-10 persons) 5,000
Apr 12-22nd Notice 1 lakh 1,50,000
1 or 2 Assemblies Distribution Door 2 Door, Bike & Car
Petrol (Bikes & Cars) 8,000
Food & Others (5-10 persons, 10Days) 8*10*200 16,000
Total 2,25,500

இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவுகள்

%d bloggers like this: