கட்சியின் தேர்தல் செலவுகள்

தொகுதிவாரியான செலவுகள் அல்லாமல், தேர்தலுக்கான கட்சியின் பொதுச் செலவுகள்:

%d bloggers like this: