தென்சென்னை – ஜெய்கணேஷ்

திட்டமிடப்பட்டுள்ள செலவுகள்

S.no Expenses Amount Days
1 1.5 lakhs notice (80 paise each) 1,20,000.00
2 Bike petrol – 200 per day per bike (5 bikes everyday) 20,000.00 20
3 Food and refreshment – 250 x 6 persons each day 30,000.00 20
4 Small speaker with mike 6,000.00
5 Battery (rent) 4,000.00
6 Paid volunteer 50,000.00
7 Deposit 25,000.00
Total 2,55,000.00

இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவுகள்

%d bloggers like this: