திருப்பூர் – கோபால்சாமி

திட்டமிடப்பட்டுள்ள செலவுகள்

S.no Expenses Amount Days
1 Van expences-Rent 30,000.00 20
2 Diesel – van 15,000.00 20
3 Mike and Speeker 40,000.00 20
4 Notice- (1,10,000 nos) 50,000.00 20
5 Tea and Snacks 20,000.00 20
6 Tiffen and meals 25,000.00 20
1,80,000.00
7 Deposit 25,000.00
8 Nomination Registration day 5,000.00
2,10,000.00

இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவுகள்

%d bloggers like this: