திருச்சி – கருணாகரன்

திட்டமிடப்பட்டுள்ள செலவுகள்

S.no Expenses Amount Days
1 Diesel – van 52,800.00
2 Mike and Speeker 1,00,000.00
3 Notice 1,00,000.00
5 Tea and Snacks 30,000.00 30 days
6 Food 60,000.00
3,42,800.00
7 Deposit 25,000.00
8 Nomination Registration day 5,000.00
3,72,800.00

இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவுகள்

%d bloggers like this: